Tijdelijke burgemeesterswoning

Tijdelijke burgemeesterswoning
Tijdelijke burgemeesterswoning

Plaats: Emmeloord

Locatie: Wortmanlaan

Architect: onbekend

materiaal: baksteen, hout, glas

Jaar: 1960


Beschrijving:

Toen het Waterloopkundig Laboratorium en het Nationaal Luchtvaartlaboratorium bij De Voorst werden gesticht, werd er onderdak gezocht voor het stafpersoneel van deze instellingen in Emmeloord. Er is toen in het oostelijk deel, in het plan Bos en Gaard, een verkaveling gemaakt voor een villawijk waarin een strook huizen, in twee verschillende groottes, werd opgenomen. Deze huizen aan de Professor Grandpré Molièrelaan, de Wortmanlaan en de Verhagenlaan, met flauwe daken en op de begane grond ramen tot op het maaiveld, waren van een type dat nog niet eerder in de Noordoostpolder gebouwd was. Bron: Bouwen op nieuwe bodem. Van de drie in 1960 gebouwde woningen aan de Wortmanlaan was er één gereserveerd als tijdelijke ambtswoning voor de toekomstige burgemeester.

Op 19 juni 1962 stond in de Friese koerier onder de kop "Spanning in NOP over burgemeesters benoeming" het volgende: "EMMELOORD - Hoewel de naam van de eerste burgemeester van de gemeente Noordoostpolder nog steeds niet bekend is, is wel reeds een woning voor hem gereserveerd. Het is de eerste woning aan de Wortmanlaan te Emmeloord. Wie vraagt men zich in de NOP af, komt er in die woning?" De benoeming kwam heel laat.  Pas op 30 juni werd de toekomstige burgemeester door de commissaris van de Koningin in Overijssel, ir. J.B.G.M. Ridder van der Schueren, per telefoon op de hoogte gesteld. Diezelfde avond ging een Noordpolderdelegatie naar Steenwijkerwold om een enorm grote taart in de vorm van de Noordoostpolder te overhandigen.

François Marinus van Panthaleon baron van Eck (1908-1993) werd op 5 juli 1962 bij Koninklijk Besluit benoemd tot burgemeester van de op 1 juli ingestelde nieuwe gemeente Noordoostpolder. Nadat burgemeester van Panthaleon van Eck als burgemeester geinstalleerd was, is hij eerst nog een paar maanden in zijn oude ambtswoning, huis Bergsteyn in Steenwijkerwold, blijven wonen. De Directie Wieringermeer had in oktober 1960 weliswaar een bedrag van ƒ 75.000,- uitgetrokken voor een ambtswoning maar was van mening dat de bouw van een burgemeesterswoning typisch een aangelegenheid van de nieuwe gemeente was. De eerste burgervader moest dus genoegen nemen met een tijdelijke ambtswoning. Toen de nieuwe en riante woning met 7 kamers aan de burgemeester werd getoond bleek dat deze ambtswoning niet groot genoeg was om al het huisraad van het burgemeestersgezin te herbergen. Dat deed in Noordoostpolder veel stof opwaaien. Het ene deel van de bevolking pleitte voor het bouwen van een grotere woning, het andere deel vond dat het burgemeestersmeubilair dan maar uitgedund moest worden. In oktober verhuisde het burgemeestersgezin alsnog naar Emmeloord en trok in de tijdelijke ambtswoning aan de Wortmanlaan. 

In de tussentijd had het gemeentebestuur van de Noordoostpolder aan architect ir. Abe Bonnema (1926-2001) uit Leeuwarden opdracht gegeven een schetsontwerp voor een burgemeesterswoning te maken, die gebouwd zou worden in de brede groenstrook aan de Lemstervaart. Tijdens de raadsvergadering in oktober 1963 werd de begroting voor 1964 behandeld. Bij de algemene beschouwingen drong fractievoorzitter W. Netjes (Prot. Chr.) aan op het voortmaken met de bouw van een ambtswoning voor de burgemeester. In november van dat jaar gaf burgemeester van Panthaleon van Eck echter aan de nog te bouwen burgemeesterswoning niet te zullen betrekken, maar met zijn gezin te blijven wonen in de tijdelijke ambtswoning. De bouw van de nieuwe woning zou minimaal 2 jaar duren. Per 1 februari 1973 zou de heer van Panthaleon van Eck vanwege zijn pensionering de ambtswoning moeten verlaten om plaats te maken voor zijn opvolger. De burgemeester voelde er niets voor om na enkele jaren alweer te moeten verhuizen en kosten te moeten maken om in een ander huis te trekken. De burgemeester deelde aan de gemeenteraad mede dat: "hij geen prijs stelt op de bouw van een ambtswoning voor hem, doch hij hoopte dat de raad te zijner tijd, als hijzelf met pensioen zou gaan, wel zou willen zorgen voor een ambtswoning voor zijn opvolger. Wij zijn thans redelijk goed gehuisvest". 

Per 16 maart 1973 werd, als opvolger van F.M. van Panthaleon van Eck, mr. Gauke Loopstra benoemd tot burgemeester van Noordoostpolder. Hij moest zelf op zoek naar een woning omdat Noordoostpolder niet over een ambtswoning voor haar burgemeester beschikte. 

Toen rond 1965 plannen werden ontwikkeld voor de bouw van verzorgingshuis De Golfslag, tegenover de burgemeesterswoning, heeft burgemeester van Panthaleon van Eck zich, naar verluidt, daar tegen verzet. Het gebouw zou naar zijn mening te dicht op de woningen gebouwd worden.