Vrije Baptistengemeente de Fontein

Vrije Baptistengemeente de Fontein

Plaats: Emmeloord

Locatie: Wilgenlaan 4

Architect: H. Evers

materiaal: baksteen, beton, glas

Jaar: 1963 / 2004


Beschrijving:

In september 1953 werd op verzoek van de Aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuindersbond (ABTB) door de poldercommissie van de Noordoostpolder een verklaring afgegeven dat de oprichting van een rooms-katholieke landbouwhuishoudschool in Emmeloord nodig werd geacht. De r.k. landbouwhuishoudschool werd gesticht door de Zusters van De Voorzienigheid. In oktober 1955 ontving de school van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen voor het eerst rijkssubsidie. De r.k. landbouwhuishoudschool kreeg onderdak in de St. Jozefschool. Toen deze lagere school door het groeiend aantal leerlingen geen lokalen meer over had, werd een gedeelte van het Parochiehuis ingericht als huishoudschool. De voormalige sacrestie deed dienst als theorielokaal, in de grote zaal werden twee naailokalen ingericht en de kelder werd gebruikt als keuken. 

In september 1961 werd in opdracht van de ABTB de bouw van een schoolgebouw aanbesteed. In oktober werd de bouw voor ƒ 426.916,- gegund aan de laagste inschrijver bouwonderneming J. Wittermans uit Woudsend. Op 6 juni 1963 werd het schoolgebouw aan de Wilgenlaan 4 plechtig ingezegend door pastoor F.B.J. Koopmans. Na de inzegening werd de school officieel geopend door de heer A.T. Hettinga, voorzitter van de ABTB Het schoolgebouw had een U-vorm rond een plein.

In 1976 werden de r.k. landbouwhuishoudschool en de chr. landbouwhuishoudschool samengevoegd tot één huishoud- en nijverheidsonderwijscentrum, H.N.O-centrum genaamd. In de begin jaren werden beide schoolgebouwen door het H.N.O.-centrum gebruikt. Nadat de school alleen het gebouw aan de Wilgenlaan 1 ging gebruiken, kwam in het schoolgebouw aan de Wilgenlaan 4 de opleiding SPW/onderwijsassistent van het beroepsonderwijs van MDGO De Erven, later ROC Friese Poort. Bij de uitbreiding in 2004 van het schoolgebouw van ROC Friese Poort aan de Espelerlaan werd het gebouw aan de Wilgenlaan 4 verkocht aan de Vrije Baptistengemeente de Fontein, een afsplitsing van de Unie van Baptisten die samenkomt aan de Nagelerstraat in Emmeloord. De twee groepen gingen eind jaren '80 van de 20e eeuw uit elkaar. In december 1987 is de Vrije Baptistengemeente Emmeloord opgericht. De Vrije Baptisten opereren onafhankelijker van het landelijke kerkverband dan de gemeente waaruit ze zijn voortgekomen. De gemeente zwierf door de jaren heen langs verschillende locaties. Voordat de Vrije Baptisten een eigen onderkomen vond in de voormalige landbouwhuishoudschool aan de Wilgenlaan kwamen ze bijeen in schoolgebouw 'De Es' aan de Espelerlaan. Dit voormalig schoolgebouw van de Christelijke Technische School 'De Schakel' is in 2003 gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. Vanwege de sloop van 'De Es' verhuisden de Vrije Baptisten naar de aula van de Chr. Mulo aan de Smeden. Toen deze aula in 2004 ook gesloopt werd, besloot de gemeente uit te zien naar een eigen onderkomen. Tot de oplevering van de nieuwe kerk weken ze tijdelijk uit naar de Nieuw Jeruzalem Kerk.

Het voormalig schoolgebouw is naar een ontwerp van architect Hans Evers uit Heerenveen verbouwd tot kerk. Op 4 juli 2004 werd de eerste steen gelegd. Op deze steen staat: 

EERSTE STEEN GELEGD DOOR:
ZR. WIL KOUT
MEDE NAMENS
ZR. WELTSJE DE BOER
 
ZONDAG 4 JULI 2004

Het kerkgebouw staat op een rechthoekig grondplan en kent meerdere bouwdelen van verschillende hoogtes met platte daken. Het plein in de U vorm werd overdekt en doet nu dienst als kerkzaal met 650 zitplaatsen. Het gymnastieklokaal is het jeugdhonk geworden en de verschillende lokalen zijn nevenruimten voor allerlei doeleinden zoals de zondagsschool. De hogere kerkzaal is opgetrokken met donkergrijze baksteen in halfsteensverband. Het platte dak heeft een overstekende dakrand. De entreepartij bevindt zich rechts van de kerkzaal in de in gele baksteen opgetrokken nevenruimte. Het kerkgebouw heeft geen toren en de religieuze functie is niet afleesbaar. 

De verbouwing heeft 1 miljoen euro gekost. De leden van het kerkgenootschap hebben dat zelf opgebracht. Het godshuis werd op 24 december 2004 ingewijd met de kerstnachtdienst.