Nieuw-Jeruzalemkerk

Nieuw-Jeruzalemkerk
Nieuw-Jeruzalemkerk Nieuw-Jeruzalemkerk Nieuw-Jeruzalemkerk Nieuw-Jeruzalemkerk Nieuw-Jeruzalemkerk Nieuw-Jeruzalemkerk Nieuw-Jeruzalemkerk

Plaats: Emmeloord

Locatie: Cornelis Dirkszplein 10

Architect: Willem Hyazinth Verschoor

materiaal: beton en baksteen

Jaar: 1954-1955


Beschrijving:

De Nieuw-Jeruzalemkerk is in 1954 -1955 gebouwd naar een ontwerp van architect ir. W. H. Verschoor. De bouw van de Gereformeerde Kerk werd gegund aan de bij aanbesteding laagste inschrijving, aannemersbedrijf H. Moes uit Kampen. Dit bedrijf schreef in voor de volgende bedragen: De kerk voor ƒ 343.000,-  en de zijvleugel voor ƒ 35.000,-. Architect Verschoor zocht in zijn ontwerp naar een middenweg tussen traditionalisme en modernisme. Omdat hier sprake is van een vrijwel gelijkwaardige mix van traditionele en modernistische vormentaal wordt deze bouwstijl de shake-hands stijl genoemd. In tegenstelling tot veel andere gebouwen in de omgeving is er voor de fundering niet geheid, maar is het gebouw op een betonnen plaat geplaatst. Dit is één van de redenen dat de kerk ƒ 562.000,- heeft gekost, ruim ƒ 100.000,- meer dan begroot.

Het kerkontwerp weerspiegelt de gewijzigde opvatting over de rol van de kerk in de samenleving. De Nieuw-Jeruzalemkerk is een zogenaamde verdiepingskerk. De kerkzaal bevindt zich boven een half verdiepte onderbouw van nevenruimten die behalve voor kerkelijke vergaderingen ook verhuurd kunnen worden aan derden voor niet-kerkelijk gebruik. Het in gewapend beton en gele baksteen opgetrokken kerkgebouw staat op een rechthoekige plattegrond onder een zeer flauw zadeldak. De kerk is oost-west georïenteerd. De hoofdentree bevindt zich in de oostelijke voorgevel en bestaat uit een deur met daarboven een raam, geflankeerd door grote zuilen die de luifel dragen. De trap met bordes verleent de ingang een zekere monumentaliteit. In de zijgevel bevinden zich de grote hoge gelede stalen vensters van de kerkzaal met daaronder de kleinere vensters van de nevenruimten. Door de breedte van het gebouw en het dak heeft de kerk een horizontaal, zeer massief uiterlijk. De half-ingebouwde toren is in verhouding met de rest van het kerkgebouw klein en smal. De toren, die gesubsidieerd werd door de overheid, heeft een vierkante grondvorm met bovenin aan twee kanten een opening. Aan de noordzijde staat haaks op de kerk een lager rechthoekig bouwvolume eveneens onder flauw hellend zadeldak. Bron: Kerkopbouw en Kerkbouw in de IJsselmeerpolders.

Boven de hoofdingang staat de tekst: "EN DE ZEE WAS NIET MEER". In letterlijke zin is dat zo op deze plek. Vroeger was hier de Zuiderzee en later het IJsselmeer, maar nu is een deel van de zee ingepolderd. In Openbaring 21 : 1 hebben de woorden "En de zee was niet meer" een symbolische betekenis. De zee is in de Bijbel de angst van wat het leven kapot maakt, bedreigt en verschrikt. Maar het gevolg van het feit dat de zee bedwongen is, lezen we in Openbaring 21 : 2: “Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht". In het Nieuw Jeruzalem zal alles wat het leven bedreigt en beangst verwijderd worden. De zee was niet meer. Er zal eeuwige vrede en harmonie zijn.

De kerkzaal bevat toegangs- en tochtportalen, gaderobe en toiletten. Het liturgisch centrum is aan de blinde zuidmuur aangebracht. Links het doopvont, vervolgens de kansel en daarnaast het in de enorme bakstenen muur ingebouwde orgelfront. Voor het orgel staat de avondmaalstafel. De centraliserende werking van deze vierkante ruimte wordt enigszins afgezwakt door twee kolommen slanke zuilen langs de zijwanden. Boven de ingang aan de noordgevel bevindt zich over de gehele breedte een galerij voor 150 personen, recht tegenover de kansel. De opdracht voor het bouwen van een orgel werd in 1954 aan orgelmaker Willem van Leeuwen Gzn. uit Leiderdorp verstrekt. Het instrument is gebouwd volgens het mechanisch tractuur- en VEKA-sleepladensysteem en bestaat uit drie werken en heeft 20 stemmen. Volgens de Friese Koerier van 3 maart 1956 was het toentertijd het grootste orgel van de Noordoostpolder. In 1982 is het Van Leeuwenorgel door de firma Kaat en Tijhuis Orgelmakers uit Kampen gerestaureerd. Hierbij werd het VEKA-systeem, een door de firma Van Leeuwen ontwikkeld sleepladensysteem dat in de praktijk vaak lekkages vertoonde, vervangen door normale slepen en kreeg het orgel een grondige herintonatie naar klassieke normen.

Sinds juni 2006 is de Nieuw-Jeruzalemkerk in gebruik als PKN kerk. In 2011 is het kerkgebouw verbouwd tot multifunctioneel centrum.

Architect

Willem Hyazinth Verschoor werd op 22 juli 1917 in Den Haag geboren. Willem jr. trad in de voetsporen van zijn vader architect Willem Verschoor (1880 - 1968). Verschoor sr. is één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Nieuwe Haagse School een bouwstijl die zich onderscheidt van de Amsterdamse School door haar strakke vormgeving en van het Nieuwe Bouwen door de luxueuze uitvoering. Ir. Willem Verschoor jr. werkte in verschillende projecten samen met zijn vader, zoals aan de Vredebergkerk (1950-1951) in Oosterbeek en de Adventkerk (1958) in Den Haag.

Architect Willem H. Verschoor overleed op 24 december 2005 op 88-jarige leeftijd in zijn woonplaats Den Haag

Laatste Update donderdag, 17 oktober 2019