Wrakkenmonument

Wrakkenmonument
Wrakkenmonument Wrakkenmonument Wrakkenmonument Wrakkenmonument Wrakkenmonument

Plaats: Urk

Locatie: Beug

Maker: Jachtwerf Prins

materiaal: hout

Jaar: 2014


Beschrijving:

Eeuwenlang was Urk een eiland in de Zuiderzee. Op 3 oktober 1939 werd het laatste gat gedicht in de dijk die Urk met Lemmer verbond. Op verschillende plekken rond de oude kern van Urk liggen 12 scheepswrakken onzichtbaar in de bodem. De vele scheepswrakken getuigen van de periode dat Urk nog een eiland was. De gronden rondom Urk waren berucht bij de scheepvaart. In de onmiddelijke omgeving lagen zeer gevaarlijke zandbanken, zoals de Vormt en Rotholm, waar menig schip op gestrand is. In 2014 werd herdacht dat 75 jaar geleden een einde kwam aan de eilandstatus van Urk. Om blijvend stil te staan bij de eigen geschiedenis heeft de gemeente voor de Zeewijk, waar de straatnamen refereren aan die periode, een wrakkenmonument laten ontwikkelen. Op 24 oktober 2014 werd een start gemaakt met de aanleg van het monument, dat ook bekend staat als het Bottermonument. Die dag werd door Stienstra & van der Wal uit IJlst een door Jachtwerf Prins uit Workum een nagebouwde boeg van een botter geplaatst, die als het ware uit het water opduikt. De houten boeg refereert aan de schepen die door storm of andere oorzaken onder de zeespiegel zijn verdwenen.

Wethouder Freek Brouwer onthulde op 18 november het wrakkenmonument dat uiting geeft aan een stuk geschiedenis en cultuur van Urk. Brouwer kwam op een vlot vanaf de Nagel aangevaren. Nadat hij de wallekant had bereikt onthulde hij een informatiebord met een kaart waarop alle scheepswrakken zijn gemarkeerd. Rondom het wrakkenmonument is een parkje aangelegd en de blauwe lijn op de gevel van de naastgelegen woning geeft aan tot hoe hoog het water hier voor de inpoldering stond. Drie van de scheepswrakken die op de kaart staan liggen in het IJsselmeer en negen in het drooggevallen land. Twee wrakken bevinden zich in de Zeewijk en drie zijn gelegen op de kavels ND103, ND104 en ND105 ten noorden van het voormalig eiland, op kavels die tegenwoordig een functie als sportvelden hebben. Waardevolle archeologische vondsten moeten volgens de wet op de archeologische monumentenzorg (2006) op de vindplaats, in de bodem, behouden worden. Dit noemen we: behoud in situ. De vindplaatsen van de scheepswrakken zijn gemarkeerd met een speciale stoeptegel met de afbeelding van een zinkend schip. 

In 2015 werd tijdens de bouw van de Harmpje Visserschool aan de Clausstraat in Oranjewijk het 13e scheepswrak aangetroffen. De school besteedde in het schooljaar 2017-2018 aandacht aan het thema scheepswrakken. Als afsluiting van het project heeft wethouder Brouwer op 15 maart 2018 op het schoolplein, boven de vindplaats, een markeringstegel gelegd. De stoeptegel maakt de geschiedenis van het voormalig eiland Urk zichtbaar op een plek waar dagelijks kinderen spelen.