.

Erfgoed in Lelystad

Erfgoed in Lelystad

Cultureel erfgoed in Lelystad

Klik op de foto voor de beschrijving.Object: Ambtsketen Lelystad

maker: Dorien van Loggem

jaar: 1980

Object: Hevelhuisje

maker: R. Romke de Vries

jaar: 1964

Object: Knardijk

maker: R.IJ.P

jaar: 1951 - 1954

Object: Ir. M. Klasema-boom

maker:

jaar: 1950

Object: Stenen Kamp

maker: J.S.O. Meffert

jaar: 1952

Object: Werkeiland Lelystad

maker: Directie Wieringermeer

jaar: 1950

Object: Zuiderzeewijk

maker: W.W. Buitenweg

jaar: 1966-1967