Plaquette ontruiming 1859

Plaquette ontruiming 1859
Plaquette ontruiming 1859 Plaquette ontruiming 1859

Plaats: Schokland

Locatie: Middelbuurt, Museum Schokland

Maker:

materiaal: brons

Jaar: 2009


Beschrijving:

In 2009 was het 150 jaar geleden dat Schokland ontruimd werd. Het voortdurende gevaar van overstroming en de uitzichtloze armoede maakte de overheid duidelijk dat het onverantwoord was de bevolking op het eiland te laten blijven. Op 16 december 1858 tekende koning Willem III een wetsontwerp tot algehele ontruiming van Schokland. In artikel 1 stond: "De bewoners van Schokland worden door het toekennen eener tegemoetkoming en onder aanbod om hunnen onroerende goederen tegen schadeloosstelling, ten behoeve van het rijk, over te nemen, in de gelegenheid gesteld, zich elders te vestigen". Na de aanname van de wet vertrokken veel Schokkers al van het eiland, omdat men een barre winter op Schokland niet nogmaals wilde meemaken. Om de financiële zaak af te kunnen sluiten kwam burgemeester Gerrit Jan Gillot van Schokland met de Publicatie van 1 maart 1859 waarin de in gebreke gebleven Schokkers zich alsnog binnen 4 maanden moesten melden. Op 1 juli moesten alle 650 bewoners het eiland verlaten hebben. Na die datum kon niemand meer aanspraak maken op een financiele tegemoetkoming.
 
Op 19 september 2009 hield de Schokkervereniging de jaarlijkse Schokkerdag voor Schokker nazaten. Deze keer op Schokland zelf. In het kader van 150 jaar ontruiming Schokland onthulde de heer Leen Verbeek, commissaris van de Koningin in Flevoland, op het museumterrein een bronzen plaquette met daarop de met de hand geschreven publicatie van 1 maart 1859, waarvan het origineel zich in het archief van de gemeente Kampen bevindt. Middels de publicatie, die hing in het gemeentehuis, werd de bevolking officieel in kennis gesteld van de door de Minister van Binnenlandse Zaken gelaste 'ontvolking' van het eiland.
 
Publicatie
 
De Burgemeester der gemeente Schokland
maakt bij deze aan de opgezetenen der gemeente
bekend dat op heden den 1 Maart 1959 bij hem
is ontvangen eene missive van Z.E. den
Commissaris des konings in de Provincie
Overijssel inhoudende dat door de Minister van
Binnenlandsche zaken de ontvolking van het
eiland Schokland is goedgekeurd met bepaling
dat binnen vier maanden na dagtekening
dezen allen eigendommen moeten zijn afgebroken 
en weggevoerd.
Schokland, den 1 Maart 1859,
                  De Burgemeester van Schokland
 
                                    G.J. Gillot
 
Onder deze tekst is het silhouet van Middelbuurt in bas-reliëf afgebeeld.
 
Klik voor meer informatie hier
 

Laatste Update donderdag, 09 augustus 2018