De Drieklank

De Drieklank

Plaats: Almere Buiten

Locatie: Chigacostraat 101

Architect: Gert van Veen

materiaal: beton, betonsteen

Jaar: 1984


Beschrijving:

In 1984 werd aan de Chigacostraat in Almere Buiten een kerkcentrum gebouwd, naar een ontwerp architect Gert van Veen van architectenbureau Riksen, van Veen en van Nes uit Emmen, die ook De Lichtboog in Almere Stad had ontworpen. Almere Buiten bestond destijds uit 2 straten en een klein winkelcentrum, er waren nog geen bewoners. Toch werd besloten tot de bouw van het kerkcentrum. Kerkgenootschappen konden tot eind 1984 voor de bouw van een kerkgebouw een beroep doen op de ‘Regeling financiering kerkenbouw in de IJsselmeerpolders’. De rijksoverheid financierde 50% van de bouw- en inrichtingskosten. Oecumenische kerkgebouwen kregen zelfs 60 tot 70 % gefinancierd. Op 16 december, de derde adventszondag van 1984, werd het kerkcentrum 'De Drieklank' in gebruik genomen.

De naam van het kerkcentrum komt uit het 7e couplet van Gezang 313 van het Liedboek voor de kerken uit 1973 en verwijst naar zowel de drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest als naar het feit dat, bij de opening, het gebouw werd gebruikt door drie kerkgenootschappen: de Rooms-Katholieke Andreas parochie, de Hervormde kerk en de Gereformeerde kerk. De Drieklank is een moderne kerk van betonsteen met een vrijstaande hoge toren die door een luifel met de ingang is verbonden. Net als de meeste kerkgebouwen uit de periode 1976-1989 is De Drieklank klein en laag. De vormgeving is eenvoudig, de materialen en detaillering sober. Via een ontmoetingsruimte komt men in de kerkzaal. De kerk is niet alleen bedoeld als plaats van samenkomst voor erediensten op zondagen en andere christelijke feestdagen, maar kan bovendien een functie vervullen voor talrijke kerkelijke, maatschappelijke en culturele activiteiten. 

In kerkzaal van de Drieklank staat een mechanische sleeplade-orgel dat op 27 april 1985 in gebruik werd genomen. Het is gebouwd door de Gebroeders van Vulpen uit Utrecht. Tijdens de bouw trad Han Siertsema, organist van de kerk, op als adviseur. Het orgel werd op 27 augustus 1985 door Han Sietsema in gebruik genomen. Het Van Vulpen-orgel heeft één klavier en een aangehangen pedaal. Een pedaal kan een zelfstandig werk zijn, dan heeft het voetklavier een eigen windlade met eigen registers. Maar een pedaal kan ook aangehangen zijn zoals hier het geval is. Een aangehangen pedaal is een permanente koppeling die het pedaalklavier aan het manuaalklavier verbindt. Als de organist de pedaaltoetsen met zijn voeten beroert, worden de toetsen van het manuaal ingedrukt. De pedaalomvang is C-d1, aangehangen aan de onderste manuaal-toetsen voor het spelen van de basnoten. Het manuaal van het instrument heeft een omvang van C-f3, dat betekent dat het handklavier 54 toetsen heeft. Elk register telt in principe evenveel pijpen. Sommige registers zijn in twee groepen verdeeld zodat de organist de linkerhelft van het klavier (bas) afzonderlijk van de rechterhelft (discant) kan bedienen. Op die manier kan men zelfs op een orgel met één klavier twee verschillende klankkleuren tegelijkertijd gebruiken. Zo’n gedeeld register heeft dus twee registerknoppen; één voor de bas en één voor de discant (hoge tonen). De plaats waar het klavier gedeeld is wordt de deling genoemd. De dispositie, in volgorde zoals op de windlade, is als volgt: Manuaal: Prestant 8′ (discant), Holpijp 8′ (gedeeld), Prestant 4′, Roerfluit 4′, Octaaf 2′, Sexquialter II sterk (gedeeld) en Dulciaan 8′ (gedeeld). De lengte van de pijpen bepaalt steeds de toonhoogte. Een Prestant 8' is de langste pijp van het orgel, 8 voet lang oftewel 2,40 m.

Euft Verbaasplein

Op 14 februari 2015 werd het plein voor kerkcentrum 'De Drieklank' hernoemd naar de op 19 maart 2014 overleden dominee Euft Frans Verbaas. Het straatnaambordje werd onthuld door Jan Strabacchi, kleinzoon van de dominee. Euft Verbaas was de eerste predikant van Almere. Ds Verbaas reageerde op een advertentie in het hervormd ambtsdragersblad "Woord en Dienst". Via de advertentie werd door de Gereformeerde Kerken en de Hervormde Kerk samen gevraagd om een predikant, die de bereidheid zou hebben in samenwerking met de rooms-katholieke pastor in de nieuw te stichten stad Almere in de Flevopolder gemeente-opbouwwerk te verrichten. In juli 1976 aanvaarde hij de benoeming door de hervormde commissie nieuwe IJsselmeerpolders tot predikant voor de Gereformeerde Kerk en de hervormde gemeente te Zuidelijk Flevoland aanvaard. Op 24 oktober deed ds. Verbaas zijn intrede in Zuidelijk Flevoland. Hij werd bevestigd door ds. G. Spilt, praeses van de hervormde synode en tevens voorzitter van het Zuiderzeefonds en ds. J. Ridderbos, die voorzitter is van het gereformeerde deputaatschap voor de IJsselmeerpolders. Omdat het restaurant in Almere, waar de kerkdiensten in de eerste periode gehouden werden, nog niet zover klaar was, werd de dienst van bevestiging en intrede gehouden in de Ontmoetingskerk in Lelystad. In november verhuisde ds. Euft Verbaas met zijn gezin van Maassluis naar Almere Haven. Samen met pastor Dirk Visser bouwde hij aan de oecumenische geloofsgemeenschap in de jonge stad. Zo was hij onder meer betrokken bij de opbouw van kerkcentrum Goede Rede. Van 1980 - 1991 was hij werkzaam in De Drieklank in Almere Buiten. Zelfs na zijn pensioen bleef hij diensten leiden in de Almeerse kerken en bezocht ook vaak diensten van andere geloofsgemeenschappen.