Cultureel erfgoed, kunst en monumenten in Flevoland

15-09-2014

Booronderzoek naar conditie scheepswrakken Flevoland


De provincie Flevoland breidt een eerder onderzoek naar de conditie van scheepswrakken uit. Het gaat daarbij om een steekproef bij twintig vindplaatsen. Afgelopen voorjaar al zijn acht scheepswrakken onderzocht.  

 

Categorie: Erfgoed

Het bureau ADC ArcheoProjecten uit Amersfoort, dat nu ook weer wordt ingeschakeld, verricht voor de provincie een booronderzoek. Dit richt zich op de bodemgesteldheid van de wraklocaties. De conclusie zal daarna zijn tot op welke diepte de scheepswrakken zonder achteruitgang bewaard kunnen blijven. En ook vanaf welke diepte de wrakken mogelijk wel aangetast worden door verval en achteruitgang, zogeheten ‘degradatieprocessen’. Op basis hiervan adviseert het bureau over monitoring en/of bescherming van de wraklocaties.

Financiering

Het onderzoek naar eerst acht en nu twintig andere scheepswrakken is een van de projecten waarvoor het Ministerie van OCW/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de provincie een eenmalige subsidie beschikbaar heeft gesteld. Dat gebeurde binnen het cultuurconvenant archeologie landsdeel Midden 2005-2008. Het subsidiebedrag van 240.000 euro was bestemd voor extra ondersteuning van de archeologische monumentenzorg in de provincie, vooral in Almere.

Doelstelling coalitieakkoord

Het ‘Degradatieonderzoek Scheepswrakken’ sluit aan bij de provinciale doelstellingen. De provincie geeft invulling aan haar kerntaak uit het coalitieakkoord 2011 -2015 om het eigen erfgoed te borgen en beleefbaar te maken.

 

bron: Provincie Flevoland

Nieuws

Pagina 1 van 75  > >>

12 juni 2022
Categorie: Erfgoed

Op 1 juni 2022 kondigde woningcorporatie Mercatus aan dat de huurwoningen in de oudste straten van Emmeloord, de Rietstraat en de Zeebiesstraat, vrijwel zeker gesloopt gaan worden omdat renoveren duurder is dan nieuwbouw. Maar de ruim 75 jaar oude straten vertegenwoordigen een historisch belang als oudste straten in Emmeloord. D66 in Noordoostpolder vindt dat het plan voor sloop van deze woningen nog eens tegen het licht moet worden gehouden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft de Noordoostpolder aangewezen als één van de 30 wederopbouwgebieden in Nederland. Grote veranderingen kunnen alleen na overleg met het RCE plaatsvinden. D66 vindt dat er meer gebouwen in Noordoostpolder op de monumentenlijst moeten komen te staan. De partij doet de suggestie om het centrum van Emmeloord aan te wijzen als 'beschermd stadsgezicht'. Ook vanuit de bevolking komen reacties dat deze huizen behouden moeten blijven voor de toekomst. Er is al genoeg gesloopt in Emmeloord. 

9 juni 2022
Categorie: Erfgoed

Half juli 2021 was Natuurmonumenten gestart met de restauratie van de overwoekerde ruïne van het model van de Maasvlaktecentrale in het Waterloopbos. Het schaalmodel in het voormalig Waterloopkundig Laboratorium De Voorst deed begin jaren 70 van de vorige eeuw dienst voor onderzoek naar de koelwatervijver van de destijds nog aan te leggen elektriciteitscentrales. Sinds juni 2022 is het model weer in de oude staat teruggebracht. Het is daarmee het derde model in het Waterloopbos dat gerestaureerd is. De renovatie betrof niet alleen het model van de Maasvlaktecentrale zelf. Ook de bijbehorende Romijnstuw, de aan- en afvoergoten, de doorvoersluizen en kleppenranden zijn bij de werkzaamheden meegenomen. Natuurmonumenten heeft ervoor gezorgd dat de modelplaats Maasvlakstecentrale bewaard blijft voor de toekomst en iedereen ervan kan blijven genieten. 

25 februari 2022
Categorie: Erfgoed

De ca. 200 makeringspalen op plekken in Flevoland waar scheepswrakken gevonden zijn worden door de Stichting Landschapsbeheer Flevoland vervangen. De Provincie heeft voor het project 'Scheepswrakken voor de Wind' € 100.000,- subsidie verstrekt. Stichting Landschapsbeheer Flevoland verwacht ergens in juni 2022 te kunnen beginnen met de klus, na een vooronderzoek dat verplicht is wanneer in de grond wordt gegraven. Lees hier het hele verhaal. Veel verhalen over de scheepswrakken in Flevoland zijn nu al te vinden op flevolanderfgoed.nl onder de categorie 'Cultureel Erfgoed'.