steenhouwer
steenhouwersmerken
steunberen
stevenhaak
stichtingssteen
stileren
stofuitdrukking
stolpboerderij
stukvorm gegoten
symbool
symmetrisch
terrazzo
textuur
tjalk
tongewelf
topgevel
tors
torso
traditionalistisch
trekbalk
tufsteen
tuitgevel
vakwerkconstructie
verbronsd
Verdrag van Malta
Het Verdrag van Malta, ook wel Conventie van Valletta genoemd, beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt beter te beschermen. Het gaat bijvoorbeeld archeologische resten als nederzettingen, grafvelden, gebruiksvoorwerpen en scheepswrakken. Op 16 april 1992 werd de verdragstekst door de lidstaten van de Raad van Europa te Valetta ondertekend.
Laatste Update dinsdag, 11 september 2012