Welkom op de Zeebodem

Welkom op de Zeebodem
Welkom op de Zeebodem Welkom op de Zeebodem Welkom op de Zeebodem Welkom op de Zeebodem Welkom op de Zeebodem Welkom op de Zeebodem Welkom op de Zeebodem

Plaats: Ens

Locatie: Kamperweg

Kunstenaar: Rien Happel

Materiaal: metaal

Jaar: 1962

Beschrijving:

De Noordoostpolder viel in 1942 droog. Tijdens de ontwikkeling van de polder woonden er nog te weinig mensen voor een verantwoord lokaal bestuur. Daarom werden de bestuurlijke taken tijdelijk uitgevoerd door een zogenoemd openbaar lichaam. Aan het hoofd van het openbaar lichaam stond een landdrost die door de minister van Binnenlandse Zaken was benoemd. De landdrost oefende de bevoegdheden uit die in een normale gemeente worden bekleed door het College van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Bij Besluit van 28 juli 1942 werd het Openbaar Lichaam van de Noordoostelijke Polder ingesteld met aan het hoofd landdrost Sikke Smeding, die tevens directeur van de Directie Wieringermeer afd. Noordoostpolderwerken was.
 
Over de naamgeving van de polder is het één en ander te doen geweest. De regel was dat de polder, na eerst met de technische naam Noordoostelijke Polder te zijn aangeduid, bij de inrichting de naam zou krijgen van het eiland dat door de inpoldering in het grotere geheel op zou gaan. In augustus 1944 koos een naamgevingscommissie onder leiding van ir. De Blocq van Kuffeler voor Urkerland, waardoor de naam van het reeds in 968 in een officiële akte genoemde eiland Urk behouden zou blijven. Na de oorlog kwam de suggestie om de naam Urkerwaard te handhaven en later werd de naam Schokkerwaard nog genoemd. Gezien de grote rol die de naam Noordoostpolder in de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Duitse bezetting, had gespeeld en het feit dat deze volledig ingeburgerd was, besloot minister Josef van Schaik van Verkeer en Waterstaat dat de officiële naam van de polder Noordoostpolder werd. Dit besluit werd opgenomen in de staatscourant van 20 augustus 1948.
 
In 1954 werd ir. Smeding opgevolgd door Arie Pieter Minderhoud. Als landdrost bereidde hij de gemeentewording voor. Bij de Wet van 19 januari 1962 werd bepaald dat op 1 juli 1962 een gemeente Noordoostpolder ingesteld moest worden. Op die datum telde Noordoostpolder 29366 inwoners. Op 2 juli werd de raad van de nieuwe gemeente Noordoostpolder officieel ingesteld met als burgemeester François Marinus van Panthaleon baron van Eck.
 
In 1962 was het 20 jaar geleden dat de polder droog viel, Noordoostpolder gemeente werd en bij de Ramspolbrug, de entree naar het 'Nieuwe Land', een gezichtsbepalend object werd geplaatst dat door graficus Rien Happel was ontworpen. 'Welkom op de Zeebodem' herinnert de gasten aan de ontstaansgeschiedenis van de Noordoostpolder. Happel liet zich inspireren door het V-teken, de V van Victory het symbool voor overwinning. De V heeft twee ongelijke benen omdat het symbool is afgeleid van het handgebaar waarbij men de wijsvinger en middelvinger tegelijk opsteekt in een V-vorm, terwijl de andere vingers worden gebogen. In het object doorsnijden 2 zandkleurige metalen V's, die met een kleine tussenruimte achter elkaar geplaatst zijn en naar boven naar elkaar toelopen, twee blauwe golven die refereren aan de Zuiderzee. Het object, dat op een rechthoekige betonnen sokkel staat, verwijst naar het feit dat de Noordoostpolder door drooglegging teruggewonnen is op de zee. Op de V-vorm staat de tekst 'Welkom op de zeebodem'. Het uiterlijk is in de loop der jaren veranderd. Toen het bord in 1962 geplaatst werd was de typografie en de kleurstelling anders. Donkere letters op een lichte achtergrond. 'WELKOM' was in bovenkast letters (hoofdletters) uitgevoerd en 'in de Noordoostpolder' in onderkast- oftewel kleine letters. Toen men de typografie in hoofdletters veranderde is ook de kleur aangepast, witte letters op een blauw-groen tekstbord en een ei-gele V-vorm met daarboven donkere golven.

In juli 1981 schonk een inwoner van Noordoostpolder, die anoniem wenste te blijven, ƒ 5000,- aan het A.D. van Eckfonds om het monument, dat iedereen die de Noordoostpolder bij Ramspol betreedt een 'Welkom op de zeebodem" toeroept, op te knappen. De man genoot van het wonen in de polder maar ergerde zich aan het uiterlijk van het object. Wellicht dat deze opknapbeurt aan de huidige kleurstelling ten grondslag ligt.

Bij de aanleg van de nieuwe ca. 30 meter hoge, 5,50 meter brede en 34 meter lange Ramspolbrug moest het object plaatsmaken voor het kunstwerk 'Polderhuisje' van het kunstenaarsduo Bolink en Koopman, wat breeduit in de pers werd uitgemeten. Carnavalsvereniging 'De Zotte Leeuwkes' uit Kraggenburg vatte de berichten in de media over herplaatsing van het object naar klaverblad Ens letterlijk op. In de oudejaarsnacht van 2010-2011 verplaatste zij 'Welkom op de Zeebodem' naar de nieuwe rotonde in de Zuiderringweg bij Ens, die omgeven wordt door klaverblad in de berm. De ludieke actie kon cultuurwethouder Ruifrok wel waarderen. 'Welkom op de zeebodem' is geen kunstwerk en ook geen monument. Toch heeft het object monumentale waarde waarom het behoudenswaardig werd geacht. Opdat het object niet aan de tand des tijds ten onder zou gaan heeft de gemeente Noordoostpolder gezorgd voor het benodigde materiaal voor renovatie. De carnavalsverenigingen van Kraggenburg en Ens hebben de manuren geleverd en het object gezamenlijk gezandstraald, in de verf gezet en de doorgeroeste golven door nieuwe vervangen.
 
Op 11-11-'11 om 11.11 uur, het begin van het carnavalsseizoen, onthulden 'De Kleiduikers' en 'De Zotte Leeuwkes' samen met wethouder Wouter Ruifrok 'Welkom op de zeebodem' aan de Kamperweg nabij het nieuwe halve klaverblad in de N50. Bij de onthulling waren ook vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en de Provincie aanwezig. In de nieuwe opstelling is het object zo geplaatst dat alleen automobilisten die uit de richting Ens komen de boodschap kunnen lezen. Automobilisten die vanuit andere richtingen naderen kijken tegen de achterkant aan.
 

Laatste Update donderdag, 01 oktober 2020