zonder titel

zonder titel
zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel

Plaats: Blankenham

Locatie: Kerkbuurt

Maker: Hessel Kikstra

materiaal: roestvrijstaal

Jaar: 1997


Beschrijving:

Aan de Kerkbuurt staat een kunstwerk van roestvrijstaal, dat gemaakt is door de Tilburgse kunstenaar Hessel Kikstra. Het kunstwerk toont een spel van binnen- en buitenvorm; van lijnbepalende vlakken en driedimensionale contouren; immaterieel van inhoud, organisch van aard. Het oer-Hollandse landschap was de inspiratiebron. De kunstenaar zegt daarover: "mijn beelden ontstaan als een ordeningsproces van landschappelijke indrukken, emoties en gedachten naar een heldere, organische vormentaal”.

Het kunstwerk verwijst naar de drooglegging van de Noordoostpolder. Het verbeeldt de Zuiderzee die opgeslokt wordt door het nieuwe land. In het kunstwerk is duidelijk te zien dat de polder het water verdringt, naar buiten perst. Blankenham lag vroeger aan de Zuiderzee. Het water was niet alleen een bron van inkomsten, maar vormden ook een bedreiging voor het dorp. Op verschillende plaatsen herinneren kolken aan oude dijkdoorbraken. Toen de Zuiderzee in 1932 bedwongen was door de Afsluitdijk werd in 1936 begonnen met de inpoldering van de Noordoostpolder. Het laatste sluitgat in de dijk Urk-Blokzijl werd op 13 december 1940 gesloten. Op 9 september 1942 was het waterpeil tot 4,40 m onder NAP gezakt en kwamen de laagste delen in het zuidwesten van de polder voor het eerst boven water. Die dag viel de Noordoostpolder officieel droog. Omdat de zeebodem in het oosten hoger ligt viel het gebied voor de kust van Blankenham al in het voorjaar van 1941 droog. De zee was door de Noordoostpolder verdreven, de zeedijk verloor zijn waterkerende functie en het voormalig Zuiderzeedorp kwam te midden van land te liggen. In de zomer van 1942 stond bij Blankenham voor de eerste keer in de geschiedenis het graan op de voormalige zeebodem te wuiven.

Na de drooglegging van de Noordoostpolder werd bij het bepalen van de grenzen met de gemeente Kuinre en Blankenham niet de delimitatielijn gevolgd, maar is de grens langs de voet van de voormalige zeedijk getrokken. Hierdoor werd het buitendijkse gebied, dat van oudsher tot deze gemeenten behoorden, ingedeeld bij de Noordoostpolder. Deze toestand was onwenselijk omdat uitbreidingsplannen niet gerealiseerd konden worden. In april 1956 diende minister Beel van Binnenlandse Zaken een wetsvoorstel in tot wijziging van de grenzen van de gemeente Lemsterland, Kuinre, Blankenham, Blokzijl en Vollenhove enerzijds en het Openbaar Lichaam De Noordoostelijke Polder anderzijds, dat zonder beraadslaging of stemming door de Tweede Kamer werd aangenomen. Van het gebied van de Noordoostpolder werden enige percelen gevoegd bij Lemsterland, Kuinre, Blankenham en Vollenhove en omgekeerd werden van Lemsterland en Blokzijl percelen ingedeeld bij het gebied van de Noordoostpolder. Door deze grenswijziging kon Blankenham op de zogenaamde Uiterdijken een nieuwe woonwijk bouwen. Langs te toegansweg tot deze wijk werd in 1997 het kunstwerk van Hessel Kikstra geplaatst.

Kunstenaar

Hessel Dirk Maria Henny Kikstra is op 29 januari 1951 in Veghel geboren. Hij studeerde van 1967 tot 1970 aan het Nationaal Hoger Instituut in Antwerpen. Daarna vervolgde hij zijn opleiding tot 1973 aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch.

Hessel Kikstra ontleend zijn beelden aan landschappelijke associaties. Hij gaat hierbij uit van het gegeven dat de natuurlijke elementen lucht, aarde en water traditioneel tot het Hollandse landschap behoren evenals het orde scheppen om het landschap in toom te houden. Kikstra maakt zijn beelden in roestvrijstaal, lood en natuursteen. Zichtbaar is het terugkerende gebruik van de 'massa'; letterlijk als uitdrukkingsvorm van de elementaire wetmatigheid van de zwaartekracht, in vormen gegoten die deze onontkoombare druk neerwaarts trachten te bestrijden, veroorzakers van een in de verbeelding optredende gewichtloosheid.