Ludgerustoren

Ludgerustoren
Ludgerustoren Ludgerustoren Ludgerustoren

Plaats: Dronten

Locatie: Ludgerusplein

Maker: Joh. H. Sluijmer - J.M. Sluijmer

materiaal: Baksteen

Jaar: 1963 - 1964


Beschrijving:

De St. Ludgeruskerk is de eerste kerk die in de gemeente Drontengebouwd werd en is gewijd aan H. Ludgerus, die in het jaar 744 in Zuilen bij Utrecht werd geboren. Zijn voorouders waren uit Friesland afkomstig. Als hij de familiebezittingen in Friesland ging bezoeken, reisde hij over het toenmalige Flevomeer. Ludgerus werd in 773 tot priester gewijd.

In april 1963 werd de eerste paal voor de bouw van het katholieke kerkcomplex, parochiehuis, pastorie en losstaande toren geslagen. Op 1 november 1963 werd de eerste steen gelegd door Deken K.H.M. Mars uit Harderwijk. Een perkamenten oorkonde werd samen met destijds de gangbare Nederlandse munten, een rijksdaalder, een gulden, een kwartje, een dubbeltje, een stuiver en een cent in een loden koker gedaan en in de daartoe bestemde stichtingssteen gemetseld. Het opschrift op de steen luidde: 1 nov. A.D. 1963.  Op de oorkonde stond de volgende tekst: 

In naam des Heren, heil
Op het feest van Allerheiligen in het jaar 1963 na de geboorte van Christus
Tijdens het tweede Vaticaans Concilie
Onder de roemrijke regering van Paus Paulus VI
Onder het milde bestuur van Koningin Juliana
Terwijl Bernardus Kardinaal Alfrink het aartsdiocees Utrecht bedachtzaam leidt
werd dit uiterst vruchtbaar land, door wallen en dijken pas kortgeleden aan de zee ontrukt
deze hoeksteen voor de kerk, die toegewijd zal worden aan de H. Ludgerus
          op plechtige wijze gelegd door
Karel Herman Maria Mars, deken deze streek.
De architecten van deze bouw waren Johannes Sluijmer en zijn zoon Johannes uit Enschede
Het werk werd aangenomen door de firma J.H. te Brake en Zonen uit Lichtenvoorde
De deken K.H.M. Mars                          De architecten:
                                                                 J. Sluijmer Sr
Het Kerkbestuur:                                    J. Sluijmer Jr
B.G. Eijsink, voorz.                                 De aannemers:
Th. J. Brus, secr.                                    J.H. te Brake en Zonen
J. Jaspers, penn.
H.L.A. Bergmans, alg. adi.                    De opzichter:
                                                                  J. Koot
                                                                  De uitvoerder:
                                                                  J. te Brake

Eind december van dat jaar was het parochiehuis zover gereed dat in de kerstnacht de nachtmis hier opgedragen kon worden. Op 19 december 1964 werd de St. Ludgeruskerk ingewijd.

Het tientallen jaren oude kerkgebouw met vrijstaande toren was er slecht aan toe en moest gerestaureerd worden. Dit bracht hoge kosten met zich mee en er werd besloten het gebouw en de toren te slopen. De toenmalige gemeenteraad stak daar een stokje voor. De politiek stelde dat de kerktoren behouden moest blijven, gezien de cultuurhistorische waarde. De Ludgerustoren is de oudste kerktoren van Dronten en speelt, samen met de twee andere kerktorens in Dronten, een belangrijke rol in de stedenbouwkundige structuur van Dronten. Uiteindelijk ging alleen het kerkgebouw tegen de vlakte. De opvallende toren doet dienst als markeerpunt. De 34 meter hoge toren heeft een vierkante voet. In het onderste gedeelte van de toren zitten hier en daar kleine openingen. Het bovenste gedeelte bestaat uit een witte, open betonnen constructie met een luidklok erin die gegoten is bij Klokkengieterij Eijsbouts uit Asten. De klok kreeg de naam Ludgerus en het opschrift: ComCVrrite qVotIes VoXLVDgerI eX aLto VoCat Vos VnVM. De tekst op de klok in het Nederlands vertaald luidt: 'Kom snel samen zo dikwijls de stem van Ludger u uit de toren bijeen roept'. De hoofdletters in het opschrift vormen de romeinse cijfers C C V V I V X L V D X L V C V V V M die opgeteld het getal 1964 geven, het jaartal waarin de inwijding van de kerk geschiedde. De toren wordt bekroond met een kruis. Het kruis is het symbool van het christendom. Het herinnert ons eraan dat Jezus aan het kruis is gestorven.

De Ludgerustoren wordt nog gebruikt als klokkentoren voor het in 1998 voltooide nieuwe kerkgebouwd. De toren is sinds 2008 eigendom van de gemeente. In 2010 is de toren opgeknapt en op 27 maart 2020 werd op de begane grond een Stilteplek geopend door oud-burgemeester Aad de Jonge, die met het initiatief voor de plek kwam.

Kijk hier voor foto's van de oude St. Ludgeruskerk.

Bron: parchienorbertus.nl

Architecten

Johannes Hermanus (Joh.) Sluijmer is in 1894 geboren. Op 14-jarige leeftijd komt hij in het aannemingsbedrijf van zijn vader en leert daar het timmervak. Na een periode van zelfstudie en tekenles in de avonduren wint hij op 21-jarige leeftijd een 2e prijs met een prijsvraag voor een verzorgingshuis in Hilversum. Bij architectenbureau Kromhout van der Meer, maakt hij als tekenaar de eerste stap in zijn lange architecten loopbaan. In 1919 start hij zijn eigen bureau. Door de gestage groei van de katholieke gemeenschap heeft hij weinig last van de crisisjaren. Na de Tweede Wereldoorlog komt het architectenbureau in een stroomversnelling.  De Sint Antoniuskerk (1921) van Zwartmeer is de eerste van vele rooms-katholieke kerken die architect Sluijmer bouwden. In 1979 overlijdtJoh. Sluijmer op 85-jarige leeftijd. 

In 1956 treedt zoon Hans (J.H.) Sluijmer (1927-2005) toe tot het architectenbureau, die na de oorlog bouwkunde studeert aan de Technische Hogeschool in Delft waar Granpré Molière, de voorman van de Delftse School, doceert. in 1952 studeert hij af. Nog datzelfde jaar start Hans Sluijmer aan de meerjarige 'Cursus Kerkelijke Architectuur' een cursus die bedoeld is om architecten te begeleiden bij de kerkelijke wederopbouw van het Rooms-katholicisme. De architectuurstijl die uit deze cursus voortvloeit komt bekend te staan als de Bossche School. In 1953 wint Hans Sluijmer een premie voor de prijsvraag van een nieuw raadhuis in Arnhem. Datzelfde jaar gaat hij stage lopen bij architectenbureau Jan van der Laan. 

in 1968 gaat Sluijmer jr. samenwerekn met ingenieurs en wordt de basis gelegd voor het huidige Ingenieurs en Architecten Associatie (IAA). In 1984 neemt Hans Sluijmer afscheid van zijn carrière als architect. In 1989 won hij een internationale prijs voor zijn ontwerp van een wijk in Athene.

Bron: Een halve eeuw religieuse bouwkunst.