O.L.V. Sterre der Zee kerk

O.L.V. Sterre der Zee kerk
O.L.V. Sterre der Zee kerk O.L.V. Sterre der Zee kerk O.L.V. Sterre der Zee kerk O.L.V. Sterre der Zee kerk O.L.V. Sterre der Zee kerk

Plaats: Marknesse

Locatie: Groene Zoom

Maker: A.J.M. Vosman

materiaal: diverse bouwmaterialen

Jaar: 1955 - 1957


Beschrijving:

De rooms-katholieke kerk staat op een prominente plaats, zijdelings aan de groene singel die onderdeel is van de grotere groene ruimte van Marknesse. De Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee kerk is in 1955 - 1957 in opdracht van het kerkbestuur van de H. Ireneüs Parochie gebouwd naar een ontwerp van architect Anton Vosman. 'Sterre der Zee' is een van de meest bekende titels van Maria. Reeds in de 13e eeuw werd Maria onder deze titel als patrones aangeroepen door schippers, die vóór de uitvinding van het scheepskompas waren aangewezen op de stand van de sterren. De titel is in de Katholieke eredienst terechtgekomen door de verklaring van de naam Maria door de heilige Hiëronymus van Stridon (ca. 347-420), een van de vier grote kerkvaders van het Westen. Tussen 390 en 405 maakte hij in opdracht van paus Damasus (305-384) de Vulgaat, een Bijbelvertaling in alledaags Latijn die grotendeels gebaseerd is op oorspronkelijke Hebreeuwse bronnen. De naam van Maria is in het Hebreeuws Mirjam. Op zoek naar de betekenis van de naam Maria las Hiëronymus de naam als een combinatie van de twee Hebreeuwse woorden mar ‘druppel’, en jam ‘zee’, oftewel ‘druppel van de zee’, in het Latijn 'Stilla Maris'. Al gauw werd in de handschriften ‘Stilla Maris’ veranderd in ‘Stella Maris’ oftewel ‘Ster van de zee’. Deze verschrijving gaat zeer waarschijnlijk niet op Hiëronymus zelf terug, maar op kopiïsten, monniken die, voor de boekdrukkunst was uitgevonden, boeken overschreven. De titel 'Stella Maris' kwam weer in de litanie van Loreto terecht die ook wel de litanie van de heilige Maagd Maria wordt genoemd. De litanie van Loreto, een reeks van aanroepingen van Maria die gedeeltelijk op de bijbel en gedeeltelijk op de hymnen is gebaseerd, werd in 1601 door paus Clemens VIII (1535-1605) vastgelegd.
 
In november 1955 startte de bouw voor de O.L.V. Vrouwe Sterre der Zee kerk. De eerste steen werd op 11 juni 1956 gelegd door mgr. Pieter Antonius Nierman (1901-1976) onder wiens bisdom de Noordoostpolder sinds de herindeling in mei van dat jaar ressorteerde. De vicaris-generaal van het aartsbisdom Utrecht wijdde het kerkgebouw op zondagmorgen 31 maart 1957 in. Op 30 april 1957 werd de kerk door mgr. P.A. Nierman, geconsecreerd. De kerk is opgezet als een driebeukige basiliek met aan de voorzijde een bakstenen toren die als een breed romaans westwerk is vormgegeven. Het kerkgebouw kenmerkt zich door neoromaanse en vroeg christelijke elementen. De kerk staat op een rechthoekig grondplan en is opgetrokken uit grijs genuanceerde baksteen. Het schip staat onder een met pannen gedekt zadeldak, de lessenaarsdaken van de zijbeuken zijn eveneens met pannen gedekt. De achterzijde van het gebouw wordt gedomineerd door de hoog opgaande halfronde apsis van het koor onder een met koperen roeven gedekt half kegeldak. De glas-in-loodvensters in het kerkgebouw zijn grotendeels rondboogvormig. De pastorie heeft een schilddak en is door een zaaltje met de kerkzaal verbonden. 

De drie-beukige kerkruimte wordt in de lengte en in de breedte in drieën gedeeld door grote rondbogen, waartussen de koepelgewelven liggen. De gewelfbogen rusten op betonnen zuilen met kapitelen. Deze ondersteunen tevens de drie rondboogvormige scheibogen, die het schip van de zijbeuken scheiden. Ook de zijbeuken zijn voorzien van drie koepelgewelfjes. Het onderste deel van de rechthoekige klokkentoren die dwars op het schip staat, heeft een steunbeer aan weerszijden. De toren bevat drie rondbooggalmgaten met ijzeren sierhekjes en staat onder een zadeldak. De entree is rondboogvormig en heeft een dubbele paneeldeur in een betonnen omlijsting. De klokkentoren wordt bekroond door een kruisdragende bol en windhaan.

Tegen het eind van de 19e eeuw werd het de gewoonte om door bemiddeling van tussenhandelaren kerkklokken aan de man te brengen. De 493 kg zware bronzen klok in de toren van de Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee kerk is gegoten door Petit & Fritsen in Aarle-Rixtel en geleverd door de firma Th. Hogen & Zn. uit Duivendrecht, die na de Tweede Wereldoorlog gedurende een korte periode klokken van Petit & Fritsen verhandelde. Het opschrift op de klok luidt: ‘Maria Vocor Ubi Pridem Sonibus Maris Nunc Vox Mea Laudat Dominum’. Dit betekent: ‘Maria heet ik, waar eerst de klanken der zee de lof des Heren verkondigen, doet dat nu mijn stem’. De luidklok heeft het karakteristieke klokprofiel van Petit & Fritsen met de randversiering van de Franse lelie en de katholieke engeltjes. De klok is gestemd in A. 

Een pijporgel maakte deel uit van de primaire uitrusting van alle vanaf de jaren 1950 gebouwde rooms-katholieke kerken. Tot ver in de jaren zestig horen de nieuwe orgels tot de vooroorlogse traditie van katholieke orgelbouw; geen majestueuze instrumenten maar voldoende toegeruste orgels voor de begeleiding en omlijsting van meerstemmige koorzang. Bron: Katholiek leven in Noord Nederland 1956-2006: vijftig jaar bisdom Groningen. Ook in de O.L.V. Sterre der Zee kerk staat op het oksaal (de orgeltribune) aan de westzijde van het schip, een pijporgel dat in 1956 gebouwd is door de fa. Valckx & Van Kouteren uit Rotterdam. Het symmetrisch vormgegeven orgel staat in open opstelling, dit in tegenstelling tot de protestantse orgels uit die tijd die omsloten worden door een orgelkas. Een katholiek kerkorgel heeft ook een andere klank dan een protestants orgel dat vaak scherper geïntoneerd is, omdat het vooral voor volgzang gebruikt wordt. In katholieke kerken wordt het instrument vooral voor begeleiding gebruikt. Het katholieke orgel is warmer van klank, lieflijker en romantischer. Een orgelpijp is gemaakt van een legering van tin en lood. Als je veel tin gebruikt krijg je een heldere klank, als je meer lood gebruikt wordt het geluid omfloerster en daardoor warmer. 

In de linker zijbeuk staat, in een boogvormige nis, een Mariabeeld dat afkomstig is uit de voorganger van de Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee kerk. In 1944 werd in Marknesse een houten noodkerk ingewijd. Voor de nieuwe kerk werden bij beeldhouwer Piet Jungblut (1909-1988) in Bilthoven twee natuurstenen beelden aangeschaft, een Maria- en een Jozefbeeld. Destijds wist men nog niet dat de noodkerk vervangen zou worden door een Mariakerk in Marknesse en een Jozefkerk in Luttelgeest. Sinds de Jozefkerk in november 2004 gesloten is staat het Jozefbeeld ook in de O.L.V. Sterre der Zee kerk. In het midden van de voorgevel bevindt zich een gebeeldhouwd reliëf van de Madonna met kind. In de tuin staat een beeld van Maria Onbevlekte Ontvangenis.

Het kerkgebouw lijkt sterk op de eveneens door Vosman ontworpen voormalige R.K. kerk in Bant, behalve de toren die bij de Bantsiliek vrijstaand is vormgegeven. Beide kerken zijn geheel van steen overwelfd. De steunberen, de halfronde apsis en het bescheiden siermetselwerk geven een uiterst traditionele uitstraling. Het kerkcomplex van de O.L.V. Sterre der Zee kerk is vanwege de cultuurhistorische, de stedenbouwkundige en de architectuurhistorische waarde op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. In 1991 ontstond de Ireneüsparochie door een fusie van de parochies van Marknesse, Luttelgeest, Kraggenburg en Ens. Sinds 2015 vormen alle rooms-katholieken in de Noordoostpolder één gemeenschap: de Emmaüs­parochie.

Architect
 
Antonius Johannes Maria (Anton) Vosman is op 19 mei 1896 in Deventer geboren. Hij is opgeleid door Wolter te Riele (1867 -1937), een Nederlandse architect die vooral neogotische kerken ontwierp. De Heilig Hart kerk in Deventer werd in 3 fasen gebouwd naar een ontwerp van Te Riele. De toren werd in 1934 afgebouwd naar een ontwerp van A.J.M. (Anton) Vosman, volgens een versoberde versie van het oorspronkelijke ontwerp van Wolter te Riele. In 1936 ontwierp Vosman zijn eigen woonhuis aan de Spanjaardsdijk in Schalkhaar. Bij het ontwerp liet hij zich inspireren door de Amsterdamse School. Anton Vosman overleed op 9 augustus 1967 op 71-jarige leeftijd in Schalkhaar. Vosman heeft voornamelijk religieuze gebouwen ontworpen, waaronder de rooms-katholieke kerken in Bant en Marknesse.
 

Laatste Update donderdag, 27 februari 2020