Poldertoren

Poldertoren
Poldertoren Poldertoren Poldertoren Poldertoren Poldertoren Poldertoren Poldertoren Poldertoren

Plaats: Emmeloord

Locatie: Deel 25

Maker: H. van Gent / J.H.W.C. Pot

materiaal: beton / baksteen

Jaar: 1957 - 1959


Beschrijving:

Midden op De Deel staat de Poldertoren, het denkbeeldige middelpunt van de Noordoostpolder. De plaats is zo gekozen dat de toren vanaf alle wegen naar Emmeloord direct in het oog springt. In de jaren dertig van de twintigste eeuw, nog voor de Noordoostpolder drooggevallen was, werd besloten dat op het centrale plein van Emmeloord een hoge toren zou komen te staan. Het mocht geen kerktoren zijn omdat geen van de kerken mocht domineren over de andere. Een monument, een centraal herkenningspunt, in het vlakke polderland moest het worden en een symbool van eenheid van de polder. 

In het belang van de volksgezondheid was het noodzakelijk om te zorgen voor een goede watervoorziening in de Noordoostpolder. Al in het voorjaar van 1940 vond er een oriënterend gesprek plaats tussen de Directie Wieringermeer en minister Johan Willem Alberda van Waterstaat. Vervolgens werden verschillende besprekingen gevoerd met het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening, de N.V. Waterleiding Maatschappij Overijssel en de N.V. Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden. Er werd een plan opgesteld voor de watervoorziening in de gehele polder. Vanuit het pompstation bij St. Jansklooster zou de N.V. Waterleiding Maatschappij Overijssel, als uitvoerder van het werk, de polder van drinkwater voorzien. Voor enkele werkkampen en bedrijfsgebouwen in het noorden van de polder werd door de Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden waterleiding aangelegd. De overeenkomst werd in december 1942 getekend. Omdat de wegen en kanalen door de oorlogsomstandigheden niet op tijd gereed waren en hierdoor de aanvoer van materialen problemen opleverden werd van het plan afgeweken. Zo werd bijvoorbeeld in het op 12 oktober 1942 in gebruik genomen arbeiderskamp Emmeloord 1 het drinkwater eerst in tanks per schip aangevoerd. Begin 1943 kwam een gietijzeren waterleiding van Vollenhove naar Marknesse en verder langs het fietspad naar Emmeloord gereed. Deze leiding was echter van een kleinere diameter dat oorspronkelijk het plan was. In Emmeloord werd een reinwaterreservoir gebouwd. Door de oorlogsomstandigheden werd de aanvoer van materialen steeds moeilijker. Eind 1945 was er in totaal 114 km hoofdwaterleiding gelegd. In de jaren na de oorlog verbeterde de materiaal aanvoer langzaam. Al in 1946 was de hoofdaanvoer vanaf St. Jansklooster tot aan de brug bij Vollenhove uitgevoerd in een eternieten buis van 300 mm. De zinker door het kanaal bij Vollenhove en de verdere hoofdaanvoer, uitgevoerd met een stalen buis met een diameter van 300 mm, waren in 1951 gereed. Omdat de druk op enkele plaatsen in de polder niet hoog genoeg was, werd een tweede hoofdaanvoer aangelegd, die via Emmeloord doorgetrokken werd naar Espel. Bron: Flevobericht 269

Vanaf 1948 werden tussen de Directie Wieringermeer, de N.V. Waterleiding Maatschappij Overijssel en het Rijksinstituut Drinkwatervoorziening besprekingen gevoerd. Op 22 juli 1952 werd een overeenkomst gesloten. De N.V. Waterleiding verkreeg met terugwerkende kracht tot 1 januari 1948 de verzorging van de watervoorziening van de gehele Noordoostpolder. Om een constante druk op het waterleidingnet te garanderen was een watertoren nodig. In december 1950 schreef de N.V. Waterleiding Maatschappij Overijssel een openbare prijsvraag uit. De opdracht was een watertoren te ontwerpen met een carillon en een uitkijkplatform. Niet minder dan 514 architecten ontvingen een uitnodiging om hun kracht te beproeven op een unieke en uiterst moeilijke opgaaf. Op 15 juni 1951 sloot de inzendtermijn. Maar liefst 170 architecten hadden een ontwerp ingezonden die door een jury, bestaande uit ir. G. Friedhoff, ir. J.C. Keller, ir. A.D. van Eck, ir. S. van Embden, architect A. Komter en secretaris S. Bakker, werden beoordeeld. Geen van de ontwerpen voldeed naar de mening van de jury aan de gegeven factoren zodat geen eerste prijs werd uitgereikt. Daarom werd aan de inzenders van de drie beste ontwerpen ieder een premie van ƒ 2000,- toegekend. De drie winnaars waren M.F. Duintjer met 'Rode Toren', H. Mieras en B. van Kasteel met 'Uilenspiegel' en H. van Gent met 'Motto Utilis'.

Over deze drie ontwerpen zei de jury onder meer: "Wat betreft het ontwerp 'Rode Toren' is de plaatsbepaling goed. De eenvoudige situering past bij dit ontwerp. De silhouetwerking van de toren is op korte afstand aantrekkelijk, doch de jury betwijfelt het of, uit de polder gezien, deze werking behouden blijft. De toren is logisch gebouwd; de verhoudingen zeer goed en gevoelig. De hoogte is evenwel 5 m te laag, terwijl bij verhoging de diameter in evenredigheid zou moeten worden vergroot om de optimale werking te verkrijgen".
"De plaatsing van het ontwerp 'Uilenspiegel' op het plein achtte de jury goed. De silhouetwerking op afstand zal tegenvallen. Het ontwerp is zeer goed doorwerkt en fraaie verhoudingen werden bereikt. De jury meent echter, dat de tand des tijds het bouwwerk nadelig zal beïnvloeden en dat zelfs een zorgvuldig en kostbaar onderhoudsplan deze invloed niet kan verhinderen".
"Het ontwerp 'Utilis' getuigt van stoerheid en eenvoud, de samenstellende delen zijn voldoende gekarakteriseerd, zonder dat daarvoor de eenheid van het geheel wordt aangetast. Het silhouet is eenvoudig en boeiend". "Bij kennisneming van de details en van de toelichting is evenwel ernstige twijfel gerezen of de ontwerper over voldoende bekwaamheid beschikt om de uitvoering van dit project een bevredigend eindresultaat te bereiken en in vorm de onderdelen te bepalen uit dezelfde geest waaruit de grondvorm van het geheel is voortgekomen. Zou de polderdirectie besluiten deze inzender te belasten met de uitvoering dan zou een bijzondere regeling moeten worden getroffen om te waarborgen, dat detaillering en materiaalbehandeling op het niveau komen van de algemene opzet". Bron: De Tijd, 29-12-1951.

Uiteindelijk werd ‘Motto Utilis’ (Latijn voor nuttig) van de Amsterdamse  architect H. van Gent aangewezen om verder uitgewerkt te worden. Voor de realisering van het ontwerp kreeg Van Gent hulp van architect J.W.H.C. (Joop) Pot (1909-1972) op wiens architectenbureau hij werkzaam was. Op 14 mei 1957 opende de N.V. Waterleiding Maatschappij Overijssel de aanbesteding. De bouw startte op 12 juni 1957 en werd uitgevoerd door aannemingsmaatschappij Harm Fokkens. In augustus werd de fundering gestort en het hoogste punt werd in december 1958 bereikt. Na iets meer dan twee jaar kon de Poldertoren op 20 juni 1959 officieel in gebruik genomen worden door President - commissaris J. Haverkamp. Hij ontving de sleutel van de Poldertoren uit handen van 'bouwmeester' A.D. van Eck. Na het openen van de toren stelde de heer Haverkamp de pompen inwerking. Het eerder gebouwde reinwaterreservoir kwam hiermee buiten werking. 

De Poldertoren is 65,30 m hoog en daarmee de hoogste watertoren van Nederland. De architectuur is kenmerkend voor de Delftse School, net zoals bij de omliggende bebouwing. De toren staat op een achthoekig grondplan met een doorsnede van 14,00 m en wordt naar boven toe 0,60 m smaller. Het metselwerk is uitgevoerd in geel-grijs genuanceerde waalsteen. De muren staan geheel los van de betonconstructie, waarin 624 ton cement en 185 ton wapenstaal verwerkt werd. Aan vijf van de acht zijden, de kant waar de regen op staat, zijn verticaal 7200 draineerbuisjes ingemetseld wat een snelle droging bewerkstelligt van het buiten metselwerk. Een en ander is bedoeld als remedie tegen het veelvuldig bij watertorens voorkomende euvel van vorstschade. De toren had oorspronkelijk 6 verdiepingen. Op de 3e t/m de 5e verdieping bevonden zich drie hoogtereservoirs van 425 m³. In de voet van de toren, onder de grond, was een laagtereservoir te vinden van 575 m³. Daarmee was de totale wateropslagcapaciteit 1850 m³. De gedachte dat de toren behalve geografisch ook in het leven van de polderbewoners centraal moest staan, kreeg in het bouwplan gestalte in een platform boven het hoogste waterreservoir. In de uitgespaarde ruimte tussen de reservoirs en de buitenmuur voert een trap met 243 treden omhoog naar de zesde verdieping die gevormd wordt door een opengewerkte lantaarn met daarin het uitkijkplatform. Het platform, dat op 43,40 m hoogte ligt en een doorsnede heeft van 13,40 m, is ook met een lift te bereiken. De poldertoren is voorzien van een met koperen platen bekleed piramidedak dat rust op een houten dakconstructie en wordt bekroond met een 5 m hoge vergulde windwijzer. Het Openbaar Lichaam De Noordoostelijke Polder heeft het uurwerk, met een diameter van 5,40 m, beschikbaar gesteld. Op vier zijden van de toren is een wijzerplaat aangebracht waarvan de cijfers en wijzers verguld zijn. Het uurwerk is verbonden met de wereldatoomklok in Zürich. Bron: cultureelerfgoed.nl

In de lantaarn hangt het destijds grootste klokkenspel van Nederland. Tegenwoordig geldt 48 klokken, met een bereik van 4 octaven, als standaardomvang. A.D. van Eck, hoofd van de bouwkundige afdeling van de toenmalige Directie Wieringermeer afd. Noordoostpolderwerken, heeft zich sterk gemaakt voor de tot standkoming van het poldercarillon dat een geschenk was aan de Nederlandse regering van hen, die er wonen en hen, die daaraan bouwden. De beiaard, waarvan op dinsdag 10 maart 1959 de eerste 17 klokken geplaatst werden, kostte destijds ƒ 115.000,-, Daaraan droeg de polderbevolking ƒ 45.000,- bij, de N.V. Waterleiding Maatschappij Overijssel ƒ 35.000,-, de gezamenlijke aannemers in de Noordoostpolderƒ 25.000,- en de NV IJsselcentrale ƒ 10.000,-. De 48 klokken, die gezamenlijk ongeveer 11.000 kg wegen, zijn in de jaren 1958/1959 door klokkengieterij Eijsbouts in het Brabantse Asten gegoten. De klokken zijn versierd met reliëfs van beeldhouwer Ybe van der Wielen (1913-1999). De, in het Latijn gestelde, inscripties verwijzen naar eenheid. Eén van de klokken werd vernoemd naar ir. Cornelis Lely, de geestelijk vader van het Zuiderzeeproject. De inscriptie op de klok luidt: Fait ce que dois, advienne que pourra (doe wat moet, wat er ook gebeure moge). De klok met de inscriptie Facta non verba (Geen woorden, maar daden) is vernoemd naar de heer A.D. van Eck. 'De Vrede' draagt de inscriptie: Post Secundum Anno Tertium Decimo' (In het dertiende jaar na de Tweede Wereldoorlog). De namen van 11 klokken verwijzen naar Emmeloord en de omringende dorpen. De grootste klok, die de naam 'Juliana Regina' draagt, werd op 9 december 1958 gegoten, weegt 2382 kg en heeft een doorsnede van 1,56 m. Regina is het Latijnse woord voor koningin. De klok luidt twee keer in de week, op zaterdag rond 19.00 uur en op donderdag om 12.00 uur. Tijdens de ingebruikname van de Poldertoren op 20 juni 1959, werden de toren en het carillon officieel overgedragen aan de toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat, drs. H.A. Korthals, die het bezit, de zorg en het gebruik van het carrilon op zijn beurt overdroeg aan de plaatselijke overheid. 

Een carillon, ook beiaard of klokkenspel genaamd, is het grootste en zwaarste muziekinstrument ter wereld. Het bestaat uit een reeks chromatisch (steeds een halve toon verspringend) gestemde klokken, die in rijen in een toren zijn opgesteld. De 48 klokken in de Poldertoren zijn volgens de reeks c1 (Juliana Regina) - d1 - chromatisch-c5 aan stalen balken opgehangen. Het klokkenspel wordt met een zogenoemd stokkenklavier, bestaande uit een manuaal en een pedaal, door de beiaardier bespeeld vanuit een glazen kooi die op het uitkijkplatform geplaatst is. Het stokkenklavier wordt met de handen bespeeld en de pedalen met de voeten. Vanwege het zware gewicht van de klepels is het niet mogelijk de toetsen met de vingers in te duwen. Het manuaal moet met de vuisten bespeeld worden, daarom staan de toetsen verder uit elkaar dan bij een piano of orgel. Zowel de toetsen van manuaal als pedaal scharnieren achteraan het klavier. De toetsen gaan ongeveer 5 à 6 cm diep om het verschil tussen de zachtste en de luidste toon te kunnen controleren. De toetsen van het klavier zijn door stalen kabels verbonden met de klepels van de respectievelijke klokken. Vanaf de speeltafel lopen 48 kabels naar boven, naar de 48 klokken. De klepel hangt aan de binnenkant van de klok en wordt door het aanslaan van een toets onderaan tegen de klokwand getrokken. De klok zelf beweegt niet. De diameter en het profiel van de klok bepalen de toonhoogte en de klank. Hoe groter de klok, hoe lager de toon die hij voortbrengt. De grootste klokken worden met de voeten bespeeld. De 'Juliana Regina' kan heen en weer bewegen om te luiden. Daarnaast heeft de klok aan de binnenzijde twee extra hamers. Eén hamer om de uren te slaan en één die tegen de klok slaat als tijdens het carillonspel het pedaal wordt aangetikt. De beiaardier kan de klokken fluisterend zacht laten klinken, of juist overweldigend hard. Dat maakt een carillon zo boeiend om te beluisteren. Naast het handmatig bespelen van de klokken kunnen zij ook tot klinken worden gebracht door een automaat of computer. Een belangrijk verschil tussen het handmatig bespelen van de klokken en de automaat is het feit dat een automaat geen verschil in hard en zacht kan maken. Het bespelen van een carillon, de zogenaamde beiaardcultuur, is in augustus 2019 toegevoegd aan de lijst van immaterieel erfgoed. 

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de droogvalling van de Noordoostpolder kreeg de Poldertoren in 1992 een figurenomloop die op 9 september in werking werd gesteld. Op Konninginnendag 1994 brachten Koningin Beatrix en haar familie een bezoek aan Emmeloord en Urk. Speciaal voor deze dag werd de Poldertoren tot kunstwerk verheven. Kunstenares Madeline Maus (1959) bevestigde 105 seinvlaggen aan de toren. De seinvlaggen vormden de woorden; evenwichtsorgaan, kaakgewricht, schoudergewricht, elleboogsgewricht, heupgewricht, polsgewricht, kniegewricht en enkelgewricht. Per zijde van de toren was van boven naar beneden in gekleurde vlakken een woord afgebeeld. Maus maakte de vlaggen samen met leerlingen van het mbo-college De Erven. Het tijdelijke kunstwerk kostte destijds ruim ƒ 133.000,-. Op 29 september 2010 werd aan de voet van de Poldertoren het kunstwerk Lion Noir onthuld.

Na 1970 werden watertorens minder belangrijk, omdat vanaf die tijd elektrische pompen gingen zorgen voor de druk op het waterleidingnet. Tegenwoordig doet de Poldertoren geen dienst meer als watertoren. De gemeente Noordoostpolder heeft de toren in 2005 voor € 150.000,- overgenomen van waterleidingbedrijf Vitens, sinds een fusie in 2002 de opvolger van de N.V. Waterleiding Maatschappij Overijssel. In 2008 - 2009 is de Poldertoren voor € 2600.000,- opgeknapt en herontwikkeld tot cultureel- en toeristisch recreatief informatie- en bezoekerscentrum. Bij de verbouwing voor de nieuwe bestemming moest voldoende vloeroppervlak worden gecreëerd, maar ook moest meer daglicht worden toegelaten. Daarvoor zijn in de onder- en bovenbouw extra vloeren gemaakt. Op plekken met te weinig daglicht werden de functies ondergebracht die geen daglicht nodig hebben, zoals installaties. De bestaande verdiepinghoogte is gehalveerd van 8 m naar 4 m, zodat het aantal verdiepingen werd verdubbeld. Omdat de meeste ramen in het bovenste deel zitten, ter hoogte van de voormalige reservoirs, was daar het restaurant gemaakt. De waterreservoirs zijn gehandhaafd, maar om voldoende licht in de betonnen cilinders te krijgen zijn grote gaten in de schil hiervan aangebracht. Op 20 juni 2009, exact 50 jaar na de officiele opening van de watertoren in 1959, was de feestelijke heropening. Maar na de renovatie was de Poldertoren, zo lek als een mandje. Ondanks 7200 draineerbuisjes blijft hemelwater door de muren naar binnen sijpelen. Het vochtprobleem bleek structureel. In 2013 vertrokken alle huurders uit de Poldertoren, die sindsdien leeg staat. 

Op 18 maart 2013 kondigde Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker de nominatie aan voor nieuwe rijksmonumenten. De Poldertoren is één van de 89 bouwwerken uit de wederopbouwperiode die geselecteerd zijn om rijksmonument te worden. Op 13 oktober 2014 maakte de minister bekend dat de Poldertoren door het Rijk is aangewezen als Rijksmonument. De voormalige watertoren is daarmee door zijn cultuurhistorische waarde en schoonheid van nationaal belang geworden. Rijksmonumenten vallen onder de Monumentenwet, wat inhoud dat het gebouw niet gesloopt, verstoord, verplaatst of gewijzigd mag worden zonder dat de overheid daar een vergunning voor heeft verleend. 

Op 23 september 2019 bepaalde het gemeentebestuur van Noordoostpolder dat de Poldertoten definitief niet in de verkoop gaat. Eenmalig werd een bedrag van € 383.000,- uitgetrokken voor achterstallig onderhoud van de voormalige watertoren. Daarnaast werd geld beschikbaar gesteld voor het renoveren van het carillon. De renovatie is nodig omdat de balken waaraan de 48 klokken bevestigd zijn door de jarenlange weersinvloeden roestvorming vertonen. Ook de beiaard en de speelcabine met het speelmechaniek zijn na 60 jaar aan een grondige opknapbeurt toe. Met behulp van een hoogwerker en een mobiele kraan worden de klokken en de klokkenstoel op 26 juni 2020 uit de toren gehaald om naar de Koninklijke Eijsbouts in Asten vervoerd te worden. Het koggeschip, dat als windwijzer dienst doet, wordt opnieuw verguld. Op 8 september is de windvaan weer op de nok geplaatst en werden ook de klokken omhoog gehesen.

Laatste Update zondag, 13 september 2020