Aquaduct

Aquaduct
Aquaduct Aquaduct Aquaduct Aquaduct

Plaats: Bant

Locatie: Schoterweg, toegangspad Kuinderbos

Maker: Directie Wieringermeer

materiaal: beton

Jaar: 1953


Beschrijving:

Bij de totstandkoming van de Noordoostpolder is de inrichting van het waterhuishoudkundig stelsel afgestemd op de primaire gebruiksfunctie, het ingepolderde land diende zoveel mogelijk voor landbouwkundig gebruik te worden ingericht. Vaarten, tochten, kavel-, erf- en wegsloten maakten deel uit van het watergangensysteem waarmee het waterpeil geregeld werd. In de Noordoostpolder werd omstreeks 1950 een systeem van wateraanvoer aangelegd dat water van buiten de polder inbrengt om te zorgen voor goed en voldoende water. Dit is een systeem dat los staat van het waterafvoersysteem dat bij de inrichting van de polder is aangelegd. In het noordwestelijk en noordoostelijk deel van de polder zijn aquaducten aangelegd op plaatsen waar wateraanvoer en waterafvoer elkaar kruisten. Deze betonnen bakken maakten onderdeel uit van het wateraanvoersysteem. Door veroudering van het systeem en verzakking van de bodem ontstonden problemen in het watersysteem in de Friese Hoek. In 2009 heeft Waterschap Zuiderzeeland de aquaducten in de Noordermeertocht vervangen door sifons. In de Ruttensetocht en in de IJzertocht is een keerwand, een onderdeel van de voormalige aquaducten, in tact gelaten om de waterafvoer naar de Noordermeertocht te kunnen regelen. Als oorspronkelijk inrichtingsobject drukken de keerwanden een bijzondere cultuurhistorische waarde uit van het unieke watersysteem van de Noordoostpolder. Daarnaast hebben de keerwanden ensemblewaarde omdat ze een onderdeel vormen van het intacte watersysteem in de Noordoostpolder. 

Waterschap Zuiderzeeland en Landschapsbeheer Flevoland hebben het initiatief genomen om het laatste aquaduct in de Noordoostpolder, aan de Schoterweg, in stand te houden. Het aquaduct maakt het mogelijk dat de waterstromen van wateraanvoer en waterafvoer elkaar in de oostrand van de Noordoostpolder kunnen kruisen. Op de locatie van het aquaduct bevindt zich een kruising van maar liefst drie waterwegen. Het aquaduct is onderdeel van het wateraanvoersysteem. In 1948 werd bij Kuinre een waterinlaat gebouwd die water, dat komt van de rivier de Tjonger, in de Noordoostpolder inbrengt. Dit water, dat ondermeer voor de Wellerwaard bestemd is, kruist d.m.v het aquaduct een D-tocht die water afvoert. Hieronder ligt een lange syphon die de Kuinderplas koppelt aan de Schoterplas. Het aquaduct is een belangrijk element in het landschap om de ontstaansgeschiedenis van de Noordoostpolder te laten zien. Het aquaduct behoort tot het watererfgoed van de polder en drukt als opvallend object in het wateraanvoersysteem een bijzondere cultuurhistorische waarde uit. Het heeft ensemblewaarde omdat het een onderdeel vormt van het wateraanvoersysteem. 

Bron: Rapport; Inventarisatie watererfgoed Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.